وبلاگ تخصصی دانشجویان بهداشت محیط
 

Archive of SID

89 / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال پنجم / شماره 12 / پاییز و زمستان 1382

تعیین شاخص های بهداشتی کیفی آب استخرهای شنا شهر گرگان

مهندس محمد هادی مهدی نژاد 1

چکیده

مقدمه و هدف : استخرهای شنا یکی ازپرطرفدارترین و جذاب ترین مراکز ورزشی محسوب می شود . شنا اثرات بسیار

سازنده در تامین سلامت جسمی و روانی انسان دارد . بهداشت استخرها جهت حفظ سلامتی شناگران از اهمیت ویژ ه ای

برخوردار است که در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی م ی توانند عامل انتقال بیماری هایی از قبیل کنژکتیویت ، خارش

پای شناگران ، امراض پوستی و بیماری های انگلی گردد . با عنایت به مشکلات موجود هدف از این تحقیق بررسی

شاخص های بهداشتی کیفی آب استخرهای شنا بوده که نتایج ب هدست آمده با استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش ها : تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بوده که در تابستان سال 1382 در 6استخر فعال شهر گرگان

به صورت سرشماری صورت گرفت . در این مطالعه علاوه بر تعیین مش خصات عمومی استخرها از طریق مصاحبه،

کلر باقی مانده ، باکتری های کلی فرم ، کلی فرم مدفوعی ، استرپتوکوکوس فیکالیس و ، PH ، پارامترهای کدورت

پسودوموناس آئروژینوزا در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفتند ودر فرم های مربوطه ثبت گردیدند . نمونه برداری از آب

کلر باقی مانده در محل نمونه برداری و سایر PH . 16 ) صورت گرفت - هر 10 روز یک بار در زمان حداکثر تعداد شناگران ( 14

پارامترها در آزمایشگاه تعیین شدند.

بزر گ تر از 8 بوده و میزان کلی فرم ، کلی فرم مدفوعی، PH 66 درصد موارد / یافته ها : نتایج تحقیق نشان می دهد که در 6

58 درصد موارد از حد / استرپتوکوکوس فیکالیس از حد استاندارد تجاوز نکرده ولی پسودوموناس آئروژینوزا در 33

1) و mg/l 61 درصد موارد ار حد استاندارد پایین تر بوده (کمتر از / استاندارد تجاوز کرده است. میزان کلر باق یمانده در 1

فقط در استخر سرپوشیده گرگان و زنانه مطابق با استانداردهای موجود م یباشد.

نتیجه گیری : عدم سیستم کلرزنی مناسب ، ناقص بودن سیستم های تصفیه آب و عدم آگاهی متصدیان استخرها از شرایط

و کلر باقی مانده در اکثر موارد در حد مطلوب نباشد و وجود آلودگی های باکتریایی PH مطلوب استخر باعث گردیده که

حتی در میزانی پایین تر از حد استاندارد و وجود آلودگی به پسودوموناس ائروژینوزا دلیل بر عدم کارایی کلرزنی و

سیستم های تصفیه م ی باشد و در این زمینه توصیه می شود که تحقیقات جامعی بین ارتباط آلودگی باکتریایی آب استخرها با

شیوع بیماری های ناشی ازآن صورت بگیرد.

تعیین شاخ صهای بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا شهر گرگان مهندس مهد ینژاد / 91

میکربی توسط شیشه های استریل شده به حجم 300 میلی لیتر و

طبق روش استاندارد انجام گرفت و بعد از این مرحله نمونه ها

2 ساعت در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال شد . - در مدت 6

در آزمایشگاه با استفاده از رو ش های آزمایش اختصاصی هر

میکرب برخی از عوامل میکربی مانند توتال کل ی فرم ،

اشرشیاکلی ، استرپتوکوکوس فیکالیس ، پسودوموناس

آئروژینوزا مورد سنجش قرار گرفت و نتایج آزمایش برحسب

به دست آمد و سپس در جداول مربوطه ثبت و MPN/100ml

با استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت . نمونه برداری

فیزیکی توسط ظروف پلاستیکی به حجم 2 لیتر در هر یک از

استخرها انجام گرفت و سپس برخی از عوامل فیزیکی و

در PH ، شیمیایی مورد توجه در طرح از قبیل کلر باق ی مانده

محل نمونه برداری و کدورت و رنگ در آزمایشگاه سنجیده

PH . شد و مقادیر به دست آمده در جداول مربوطه ثبت گردید

و کلر باقی مانده توسط دستگاه کلرسنج مدل کاریزاب

HANNA و کدورت توسط دستگاه کدور ت سنج (DPD)

7/ بین 2 PH تعیین گردیدند. براساس مراجع موجود استاندارد

تا 8 - کلر باقی مانده بین 1 تا 3 میلی گرم در لیتر در آب

استخرهای شنا م یباشد. همچنین استاندارد تعداد توتال

فیکال کلی فرم MPN-500/100ml کلی فرم برحسب

و استرپتوکوکوس فیکالیس MPN-100/100ml

و پسودوموناس ائروژینوزا استانداردی MPN-100/100ml

.( ذکر نشده است ( 3

پس از جمع آوری اطلاعات ، میزا ن های به دست آمده با

مقایسه شد SPSS استانداردهای موجود با استفاده از نرم افزار

و ارتباط هر یک از پارامترها با یکدیگر از طریق ضریب

همبستگی پیرسون و اسپیرمن با سطح اطمینان 95 درصد و

99 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

طبق اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهر گرگان

مجموعاً 6 استخر فعال وجود دارد که 5 استخر روباز و یک

استخر سرپوشیده م ی باشد. مساحت کلی استخرهای موجود

حدوداً 2044 مترمربع بوده و مجموعاً 32 دوش ، 16 چشمه

توالت ، 39 رختکن وجود دارد . به غیر از یک استخر بقیه

استخرها از نوع سیستم گردشی با مداربسته و مجهز به دستگاه

تصفیه آب (صافی شنی ) می باشند . سیستم کلرزنی مکانیکی

فقط در دو استخر مشاهده شد و بقیه استخرها فاقد این سیستم

در PH بودند. نتایج حاصل از اندازه گیری انجام شده در مورد

جدول یک ارایه گردیده است.

در آب استخرهای شنا PH جدول 1 : توزیع فراوانی موارد

شهر گرگان در تابستان 1382 برحسب استانداردهای موجود

7/2 8

استاندارد*

PH>8

نام استخر غیراستاندارد

تعداد درصد تعداد درصد

جمع

6 11/11 4 5/56 2 استخر 1

6 5/56 2 11/11 4 استخر 2

6 16/66 6 0 0 استخر 3

6 5/56 2 11/11 4 استخر 4

6 16/66 6 0 0 استخر 5

6 11/11 4 5/56 2 استخر 6

36 66/66 24 33/34 جمع 12

SALVATO : * ماخذ

غیراستاندارد) در همه موارد صفر بود. ) PH<7/2

8/ 7 و حداکثر 46 / بین حداقل 55 PH براساس این جدول

قرار دارد . از کل نمونه برداری های انجام شده تعداد 26 مورد

و در 10 مورد نمونه برداری PH> 66 درصد ، 8 / آن یعنی 6

، (33/ صورت گرفته بر روی آب استخرها (درصد 3

7/2 بوده است. بر اساس نتایج حاصله محدوده PH8

NTU 0/48 تا NTU کدورت در استخرهای شهر گرگان بین

6/4 متغیربوده که در این راستا در 36 مورد نمونه برداری انجام

0/89 و حداکثر میانگین NTU شده حداقل میزان کدورت

6/4 می باشد. جدول 2 نتایج کلر باقی مانده در NTU کدورت

1/ 1 اول و 3 / سه قسمت استخرها یعنی بخش ورودی ، بخش 3

www.SID.ir

Archive of SID

92 / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال پنجم/ شماره 12 / پاییز و زمستان 82

آخر طول استخر را نشان می ده د. در کلیه استخرها در سه

80/ 61 درصد ، 5 / بخش فو ق الذکر به ترتیب موارد نامطلوب 1

80 درصد ب ه دست آمد . یکی دیگر از پارامترهای / درصد ، 5

مهم کیفیت آب ، عوامل میکربی است . این عوامل علاوه بر

کیفیت آب آشامیدنی در آب استخرها به عنوان شاخص

آلودگی نیز سنجیده می شود. طی تحقیق انجام شده در

هیچ یک از استخرها به غیر از استخر زنانه شهر ( 2 مورد ) نتایج

از MPN/100ml آزمو نهای میکربی توتال کلی فرم برحسب

حد استاندارد تجاوز نکرده است . البته موارد آلودگی در 18

مورد نمونه برداری مشاهده شده و در 18 مورد نمونه برداری

نتایج آزمایشات صف ر گزارش شده است . همچنین در مورد

کل یفرم های مدفوعی نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از

استخرهای موجود میزان کلی فرم مدفوعی از حد استاندارد

تجاوز نکرده ولی در 9 مورد نمونه برداری های انجام شده

25 درصد) آلودگی به این میکرب وجود داشته است که )

نشان دهنده آلودگی مدفوعی آب م یباشد.

یکی دیگر از پارامترهای مهم میکربی آب میزان

استرپتوکوکوس فیکالیس م ی باشد. در هیچ یک از

نمونه برداری های انجام شده میزان این باکتری از حد استاندارد

تجاوز نکرده و آب استخرها از نظر شنا سالم ارزیابی شده

است. البته آلودگی به این باکتری در 17 م ورد نمونه برداری

47/22 درصد) وجود داشته است. )

(MPN) جدول 3 : توزیع فراوانی موارد پسودوموناس آئروژینوزا

در آب استخرهای شنا شهر گرگان در تابستان 1382

برحسب استانداردهای موجود

0= پسودوموناس

آئروژینوزا

استاندارد

0< پسودوموناس

آئروژینوزا

نام استخر استاندارد

تعداد درصد تعداد درصد

جمع

6 8/34 3 8/34 3 استخر 1

6 11/11 4 5/56 2 استخر 2

6 13/88 5 2/78 1 استخر 3

6 0 0 16/66 6 استخر 4

6 13/88 5 2/78 1 استخر 5

6 11/11 4 5/56 2 استخر 6

36 58/32 21 41/68 جمع 15

جدول 3 نتایج اندازه گیری ها در مورد باکتری

پسودوموناس آئروژینوزا را نشان می دهد . داده های ب ه دست

آمده حاکی از آلودگی شدید به این باکتری می باشد. البته در

استخر سرپوشیده این آلودگی درکلیه مراحل نمون ه برداری

مشاهده نشد. ولی در 5 استخر دیگرکه روباز بودند این

آلودگی به کرات مشاهده شد . طبق نتایج فوق در 21 مورد

58 درصد ) آلودگی به این میکرب وجود / نمونه برداری ( 33

داشته که در واقع از حد استاندارد نیز تجاوز کرده و در 15

41 درصد ) / مورد نمونه برداری های انجام شده و یا معادل ( 67

موارد آلودگی مشاهده نشده است.

بحث

طبق استانداردهای موجود در استخرهای شنا به ازای هر

شناگر سط ح مورد نیاز خاصی در نظر م ی گیرند و به دنبال آن

ظرفیت استخرها مشخص کننده حداکثر تعداد شناگران در هر

شیفت م ی باشد . لذا هر چه مساحت استخر بزرگتر باشد

ظرفیت پذیرش شناگران بیشتر خواهد بود و این مسأله می تواند

جدول 2 : توزیع فراوانی موارد کلر باق یمانده در آب استخرهای شنا شهر گرگان در تابستان 1382 برحسب استانداردهای موجود

1 آخر طول استخر / 1 اول طول استخر 3 / ورودی 3

نام استخر مطلوب* نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 استخر 1

16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 13/88 5 2/78 1 استخر 2

16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 استخر 3

2/78 1 13/88 5 2/78 1 13/88 5 2/78 1 13/88 5 استخر 4

16/66 6 0 0 16/66 6 0 0 0 0 16/66 6 استخر 5

11/11 4 5/56 2 11/11 4 5/56 2 11/11 4 5/56 2 استخر 6

80/5 29 19/5 7 80/5 29 19/5 7 61/1 22 38/9 جمع 14

(SALVATO) 1 میل یگرم در لیتر - * مطلوب: 3

www.SID.ir

Archive of SID

تعیین شاخ صهای بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا شهر گرگان مهندس مهد ینژاد / 93

در صورت نظارت و مدیریت غلط باعث آلودگی آب

استخرها ش ود. مساحت کلی استخرهای شنا شهر گرگان در

زمان تحقیق 2044 متر مربع م ی باشد طبق آمارگیری انجام شده

در سال 82 حداکثر تعداد شناگران در هر روز 1795 نفر بوده

که در هر شیفت به طور متوسط 448 نفر شناگر وجود داشته

4 متر مربع را اشغال کرده بو دند . / که سطح سرانه ای معادل 5

از آنجایی که شاخص های موجود سطح سرانه هر شناگر را

1 متر مربع در نظر گرفت ه اند ( 3). نتایج فوق / به طور متوسط 8

نشان می دهد که در زمان تحقیق شناگران در شهر گرگان از

سطح سران های بالاتر از حد استاندارد برخوردار بوده اند.

آزمون های آماری نیز این مسأله را تأ یید کرده اند ، چرا که

براساس نتایج ب ه دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون بین

ارتباط P<0/ مساحت استخر و میزان توتال کل یفرم با 05

معنی داری به صورت معکوس حاصل شده که نشان می دهد با

توجه به مساحت زیاد استخرها شاخص آلودگی میکروبی آب

مطابق با استانداردهای موجود بوده و از این نظر آب استخرها

هیچ گونه آلودگی را نشان نم ی دهد . از این نتایج می توان

این طور برداشت نمود که دلیل اصلی کاهش آلودگی

میکروبی آب را در زمان تحقیق ، کمبود تعداد شناگران و

کاهش بار آلودگی میکروبی دانست البته در این راستا

ضدعفونی آب نقش مثبتی داشته ولی این مسأله در کلیه

استخرها صدق نم یکند

66 درصد / جدول یک گویای این واقعیت است که در 7

بوده و این مسأله (PH> بالاتر از حد استاندارد ( 8 PH موارد

می تواند در جر م گرفتگی کف و دیوار ه های استخر ، لول ه های

آبرسانی و سیست م های تصفیه صافی شنی تاثیرگذار باشد .

عامل مهم برای تولید رنگ می باشد و در PH همچنین افزایش

به دست آمد. P<0/ واقع بین این دو ارتباط معنی داری با 05

که یک (HCLO) بالا مانع تشکیل اسید هیپوکلروس PH

8 تبدیل / بزرگتر از 5 PH باکتری کش قوی است می گردد در

کلر به اسید هیپوکلرو 10 درصد و تبدیل آن به یون

بالا PH 90 درصد می باشد . بنابراین در (OCL) هیپوکلریت

کلر بیشتری لازم است تا به حد مورد نیاز برسد که در نتیجه

هزینه بیشتری نیز صرف می شود ( 6). با توجه به این که

8 قرار / 7 تا 46 / آب استخرهای شهر گرگان بین 5 PH محدوده

دارد قلیائیت آب بیشتر از نوع بی کربنات بوده و این ن وع

قلیائیت کمتر باعث سوزش چشم می گردد. بر اساس آزمون

ارتباط P<0/ و کدورت با 05 PH همبستگی پیرسون بین

معنی دار وجود دارد. چرا که بر اساس نتایج ب ه دست آمده

حداکثر میانگین کدورت در آب استخرها در 36 نمونه برداری

63 درصد بوده که این عامل می تواند سب ب / انجام شده 88

افزایش مواد گندزدایی آب گردد و نیاز به کلر را افزایش

در سال 1972 در امریکا Paul Roy دهد. تحقیقی که توسط

وکلرآزاد و تعداد PH انجام داد نشان داد که هرگاه میزان

شناگران در یک استخر اندازه گیری شود می توان با 95 درصد

اطمینان قضاوت صحیح در خصوص میزان آلودگی م یکربی

استخر نمود ( 7). یکی از پارامترهای مهم که در ارزیابی

ضدعفونی آب نقش مهمی دارد تعیین کلر باق ی مانده است . در

این راستا در بخش های ورودی یک سوم اول مساحت استخر و

یک سوم آخر مساحت استخر کلر باقی مانده اندازه گیری شد

که در جدول 2 ثبت گردیده است.

چون در اک ثر موارد در منطقه ورودی ی ک سوم اول و آخر

مساحت استخر ، کلر باقی مانده در حد نامطلوب قرار دارد که

این وضعیت نشان دهنده ناقص بودن سیستم کلرزنی م ی باشد .

طبق بازدیدهای به عمل آمده در کلیه استخرها به غیر از استخر

سرپوشیده گرگان کلرزنی دستی و یا ناقص بوده و این مسأله

منجر به کلر باقی مانده نامطلوب یعنی در حد کمتر از یک

میلی گرم در لیتر شده است . علاوه بر این روباز بودن استخرها

www.SID.ir

Archive of SID

94 / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال پنجم/ شماره 12 / پاییز و زمستان 82

و ورود آلودگی از محیط اطراف نیز تأثیرگذار بوده و

می تواند سبب افزایش کلرخواهی آب و کاهش میزان کلر

باق یمانده در حد مطلوب گردد.

بر اساس آزمو ن ضریب همبستگی پیرسون بین کلر

P<0/ باقی مانده و کدورت ارتباط معنی دار معکوس با 05

وجود دارد که در واقع افزایش کدورت عامل اصلی کاهش

می باشد و متأسفانه PH میزان کلر باق ی مانده و بالطبع افزایش

متصدیان استخرها بدون توجه به این مسأله طبق عادت

همیشگی به ضدعفونی آ ب اقدام می نمایند و این عمل باعث

کاهش تأثیر کلر بر روی میکروب ها به دلیل افزایش یون

بالا گردیده که در نهایت کلر بیش از PH هیپوکلریت در

اندازه م ی تواند سبب سوزش چشم ، آلرژی ، درماتیت پوستی،

ناراحتی های گوارشی و تنفسی شود . مطالعات دکتر نانبخش

در آب استخرهای شهر ارومیه نیز نشان م یدهد که کلر

باقی مانده در حد استاندارد نبوده است ( 4). نتایج آزمایشات بر

روی توتال کل یفرم نشان می دهد که در هیچ یک از استخرها

آلودگی کل ی فرمی از حداستاندارد تجاوز نکرده ولی آلودگی

به این گروه از باکتری ها در کلیه استخرها به غیر از است خر

سرپوشیده گرگان مشاهده شده است . از آنجایی که کل ی فرم ها

از ر اه های مختلفی مانند هوا ، محیط آلوده (خاک و آب

آلوده) ، لباس های شنا آلوده و مواد دفعی مدفوعی در

شناگران وارد آب می شوند و به تعبیر دیگر منشاء آلی ، خاکی

و مدفوعی نیز دارند ، لذا وجود آنها در آ ب استخرها می تواند

دلیل بر وجود سایر باکتر یها باشد.

بر اساس آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین توتال

و P<0/ کلی فرم با کلی فرم مدفوعی ارتباط معنی داری با 05

وجود دارد . البته در مقام مقایسه با P<0/ پسودوموناس با 05

کلی فرم مدفوعی ارتباط توتال کلی فرم با پسودومون اس از

همبستگی ضعیف تری برخوردار است . یکی دیگر از

شاخص های میکروبی ، وجود کلی فرم مدفوعی است. براساس

نتایج به دست آمده شدت آلودگی با کلی فرم های مدفوعی

تابعی از شدت آلودگی کلی فرمی می باشد.

با توجه به این که در 25 درصد موارد نمونه برداری آب

استخرها دارای کلی فرم مدفوعی بوده ، لذا می توان علل اصلی

آلودگی مدفوعی آب استخرها را در واقع عدم نظافت و

ضدعفونی مستمر توال ت ها ، استفاده غیراصولی از حوضچه

پاشوی شناگران ، نداشتن کلر مؤثر در حوضچه پاشوی

شناگران ، تمیز نبودن شناگران پس از قضای حاجت ، آلوده

بودن لباس شنا گران دانست . وجود اشرشیاکلی در آب و انتقال

آن به افراد در حالت های شدید باعث بروز اسهال و

ناراحتی های گوارشی می گردد. از پارامترهای مهمی که

بر اساس استانداردهای جدید همراه با کل یفرم مدفوعی

سنجیده می شود استرپتوکوکوس فیکالیس است که منشاء

مدفوعی داشته و وجود آن در آب نشانه تماس با مدفوع است .

در کلیه استخرهای شنا شهر گرگان میزان این باکتری از حد

استاندارد کمتر و نشانه سالم بودن آب از نظر شنا م ی باشد .

52 درصد / لازم به ذکر است در مراحل نمونه برداری در 8

47 درصد / موارد میزان این باکتری در آب صفر بوده و در 2

موارد آلودگی مشاهده شده است . طبق آزمو نهای آماری و بر

و استرپتوکوکوس PH اساس ضریب همبستگی اسپیرمن بین

ارتباط معنی داری یافت شده است . این P<0/ فیکالیس با 05

بالا به دلیل کاهش خاصیت PH ارتباط بدین معنا است که در

ضدعفونی کنندگی کلر ، باکتر ی های مدفوعی در آب

استخرها وجود دارند . بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط

دکتر ایماندل شنا در آبهایی که حاوی 10 عدد

استرپتوکوکوس فیکالیس در 100 میلی لیتر باشد شناگران را با

.( خطر اختلالات معدی و روده ای مواجه م یکند ( 8

جدول 3 نتایج نمونه برداری از آب را برای حضور

www.SID.ir

Archive of SID

تعیین شاخ صهای بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا شهر گرگان مهندس مهد ینژاد / 95

پسودوموناس آئروژینوزا بیان م یکند. این باکتری جزو

شاخص های کیفی آب استخرها محسوب نمی شود ، ولی

به دلیل آن که وجود آن می تواند عامل اصلی عفونت های

گوشی ، حلق و چشم ، مجاری ادرار و درماتیت باشد از

اهمیت خاصی برخوردار است ( 9). طبق اطلاعات ب ه دست

58 درصد موارد م قادیر پسودوموناس از / آمده از جدول در 3

صفر بیشتر است که نشان دهنده آلودگی آب به این باکتری

م یباشد. با توجه به این که حد استاندارد پسودوموناس در

100 میلی لیتر صفر م ی باشد ، نتایج آزمایش حاکی از آلودگی

شدید به این باکتری در استخرهای شنا شهر گرگان دارد که با

بررسی عفونت های چشم ی ، گوش و حلق در بین شناگران

می توان این ادعا را ثابت کرد که متأسفانه این آمار در دسترس

محقق نبود . همچنین این باکتری و اشرشیاکلی نسبت به کلر

حساس می باشند که وجود آنها در آب استخر می تواند دلیل

محکمی در ناقص بودن گندزدایی آب استخرهای شهر

گرگان در زمان تحقی ق باشد . براساس تحقیقات به عمل آمده

تنها در استخر سرپوشیده شهر گرگان آلودگی به این باکتری

در هی چ یک از مراحل نمونه برداری در فصل تابستان مشاهده

نشده است و این مسأله بیان کننده آن است که وجود کلر

باق یمانده مطلوب و استفاده از سیست م های صحیح تصفیه و

کلرزنی و عدم ورود آلودگی های محیطی به داخل آب استخر

می تواند این باکتری و سایر باکتر ی های مهم دیگر را از بین

ببرد و بدین وسیله می توان سلامت شناگران را تضمین نمود.

لذا با عنایت موارد پیشگفت جهت ارتقاء کمی و کیفی

استخرها پیشنهادات ذیل ارایه می گردد:

الف) آموزش فرهنگ ی و بهداشتی در ارتباط با استفاده از

استخرها ، ب ) توجه کافی به سیستم کلرزنی آب استخرها و

کنترل روزانه کلر باقی مانده ، ج ) ممانعت از ورود افراد بیمار،

د) رعایت استانداردهای جمعیتی به هنگام استفاده از

استخرهای عمومی ، ه ( نظارت بر استخرها و تأسیسات جانبی

آنها توسط سازمان های مسؤول قبل از راه اندازی آنها ،

و) افزایش استخرهای سرپوشیده به جای استخرهای روباز

جهت کنترل آلودگی ، ز ) اجباری نمودن تعبیه سیستم های

تصفیه آب استخر به منظور کاهش و حذف عوامل میکروبی و

انگلی ، ح ) برقراری دوره های آموزش بهداشت استخرها برای

متصدیان استخرها و ط ) اجرای ضوابط ساخت استخرها برابر

استانداردهای موجود و برخورد قاطعانه با متخلفان.

تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همکاران این طرح

به خاطر تلاش های بی دریغشان سپاسگزاری می شود.

 

[ شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 9:40 ] [ حسین غریبی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب